Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για τον χώρο της παιδείας μετά το «πράσινο φως» που δόθηκε για τις άδειες ίδρυσης κολεγίου σε φορείς μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Η παράμετρος, βέβαια, στην οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση είναι η διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών εκπαίδευσης που παρέχουν οι φορείς αυτοί. Αυτή, ούτως ή άλλως, θα πρέπει να είναι και η πρόκληση τόσο για τα ιδιωτικά όσο και για τα κρατικά πανεπιστήμια: η αναβάθμιση και περαιτέρω βελτίωσή τους. Ποια, όμως, είναι τα κριτήρια εκείνα τα οποία μπορούν να μας καθοδηγήσουν στο να αξιολογήσουμε ορθά την ποιότητα ενός εκπαιδευτικού φορέα; Θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε στα εξής:
1. H δομή διακυβέρνησης του φορέα εκπαίδευσης
Η διασφάλιση κατάλληλης σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου που να πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας και σαφούς διαχωρισμού αρμοδιοτήτων από τα όργανα διοίκησης είναι πολύ σημαντική. Επίσης, ο καθορισμός συστημάτων αμοιβών, αξιολόγησης και ανάπτυξης του διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού, η υποστήριξη της διαφάνειας, ακεραιότητας και υπευθυνότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και η ευαισθητοποίηση σε θέματα κοινωνικής ευθύνης είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν κάθε οργανισμό σήμερα και αποτελούν δείκτες διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει και της καλής του λειτουργίας. Η νομική μορφή του οργανισμού αποτελεί σημαντικό παράγοντα της λειτουργίας του. Στις αγγλοσαξονικές χώρες, όπου ανθούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα περισσότερα είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που επενδύουν πολλά χρήματα στην έρευνα.

2. Το διδακτικό προσωπικό και η επιστημονική έρευνα
Αναμφίβολα, η ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης σχετίζεται με την έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης από το ακαδημαϊκό προσωπικό του κάθε φορέα εκπαίδευσης. Η έρευνα, άλλωστε, είναι εκείνη που καθιστά έναν φορέα εκπαιδευτικό και όχι απλά επιμορφωτικό. Ο αριθμός και η ποιότητα των δημοσιεύσεων σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά είναι ένας κρίσιμος δείκτης για την ποιότητα ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος. Τα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής έρευνας περνούν άμεσα στα προγράμματα σπουδών και έτσι οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο των σπουδών τους. Έτσι δημιουργούνται κύτταρα αλλαγής και υγιούς ανάπτυξης σε κάθε τομέα. Αυτή εξάλλου (μαζί με την καλλιέργεια και τη διαμόρφωση των νέων επιστημόνων) είναι και η υπέρτατη προσφορά των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ανά τον κόσμο. Σημαντική προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και η ύπαρξη των κατάλληλων υποστηρικτικών δομών σε κάθε ίδρυμα, όπως εργαστήρια, βιβλιοθήκες κ.ά.

3. Ο διεθνής προσανατολισμός του και η λειτουργία του κατά τα πρότυπα των κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού
Υπάρχουν κορυφαία πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο, το παράδειγμα των οποίων μπορούμε να υιοθετήσουμε. Επιπλέον, υπάρχουν ανεξάρτητοι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης (π.χ. Association of MBAs, European Foundation for Management Development, The Association to Advance Collegiate Schools of Business κ.ά.), οι οποίοι προσφέρουν ένα σημείο αναφοράς και σύγκρισης με διεθνείς πρακτικές στην έρευνα και την εκπαίδευση. Αυτού του είδους οι οργανισμοί ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες αξιολόγησης, ιδιαίτερα αυστηρές, ενώ χορηγούν πιστοποιήσεις μόνον εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Συνεπώς, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να αναζητούν πανεπιστήμια που έχουν εξασφαλίσει τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

4. Η συνεχής αξιολόγηση από φοιτητές, αποφοίτους και επιχειρήσεις καθώς και η λογοδοσία των πανεπιστημίων απέναντί τους
Οι μηχανισμοί αξιολόγησης του έργου ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος, για τους οποίους πολύς λόγος γίνεται τελευταία και για τους οποίους στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει αντίσταση, είναι μια κρίσιμη διαδικασία. Όχι μόνο διασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά βοηθούν στο να ανταποκρίνεται ο οργανισμός άμεσα στις ανάγκες εκείνων που το στηρίζουν (stakeholders), δηλαδή των φοιτητών, των αποφοίτων, των επιχειρήσεων, αλλά και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.

5. Οι ισχυρές διασυνδέσεις με την επιχειρηματική κοινότητα
Είναι σημαντικό τα πανεπιστήμια να είναι δίπλα στην επιχειρηματική κοινότητα και να αφουγκράζονται τις ανάγκες της αγοράς, αφού για αυτήν προετοιμάζουν στελέχη τα οποία θα κληθούν να λειτουργήσουν ως φορείς ανάπτυξης και αλλαγής τόσο για τις επιχειρήσεις αυτές καθαυτές όσο και για την κοινωνία γενικότερα. Η σχέση αυτή επίσης βοηθά στην αναγνώριση πεδίων βελτίωσης, ενώ απαλλάσσει τα πανεπιστήμια από την εσωστρέφεια που μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει, ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης.

Στο ALBA Κολέγιο Διοίκησης Επιχειρήσεων είμαστε προσηλωμένοι και στις πέντε παραπάνω κατευθύνσεις και έτσι εξασφαλίζουμε ότι είμαστε ένα Business School με διεθνείς αξιώσεις που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Κάποιος που επιλέγει ένα μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων διαπιστώνει ότι το ALBA μπορεί να συγκριθεί ευθέως με οποιοδήποτε από τα καλύτερα σχολεία του κόσμου. Είμαστε υπερήφανοι που επί 17 χρόνια κερδίζουμε τον σεβασμό και την αναγνώριση των διεθνών φορέων πιστοποίησης, της επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελλάδα αλλά και των συναδέλφων και φοιτητών μας παγκοσμίως.