Ανεκμετάλλευτο φαίνεται ότι αφήνουν το ταλέντο των γυναικών υπαλλήλων τους σημαντικές επιχειρήσεις, διεθνώς, σύμφωνα με την έρευνα Corporate Gender Gap 2010 του World Economic Forum, την οποία στην Ελλάδα συντόνισε το ALBA Graduate Business School.

Η τάση που επικρατεί είναι η υπό-εκπροσώπηση των γυναικών στα ανώτερα και ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα με την εξαίρεση της Νορβηγίας όπου, λόγω σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης, το ποσοστό των γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) είναι πάνω από 40% σε όλες τις εταιρίες. Είναι ενδεικτικό ότι το μέσο ποσοστό γυναικών σε θέσεις προέδρου ΔΣ είναι μόλις 5%, με μεγαλύτερο ποσοστό το 13% της Φιλανδίας. Οι ΗΠΑ (52%), η Ισπανία (48%), ο Καναδάς (46%) και η Φινλανδία (44%) έχουν τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης γυναικών σε όλα τα εταιρικά ιεραρχικά επίπεδα, ενώ η Ινδία (23%), η Ιαπωνία (24%), η Τουρκία (26%) και η Αυστρία (29%) έχουν αντίστοιχα τα μικρότερα.

Κάτω του μέσου όρου η Ελλάδα

Όσο για την Ελλάδα οι γυναίκες σε υψηλές θέσεις κατέχουν το 33%. Ποσοστό που κατατάσσει τη χώρα μας στη 14η θέση κάτω από το μέσο όρο των 20 χωρών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και για τις κατώτερες ιεραρχικά θέσεις, περισσότερες από τα δύο τρίτα (69%) των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν άνδρες υπαλλήλους σε ποσοστό 80%. Το ποσοστό αυτό αυξάνει όσο ανεβαίνει το ιεραρχικό επίπεδο με αποτέλεσμα το 18% των ελληνικών εταιριών να δηλώνει ότι δεν έχουν καμία γυναίκα σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις ενώ το 50% να αναφέρει ότι έχουν σε ποσοστό μόλις 10% ανώτατα διευθυντικά στελέχη-γυναίκες. Όμως ακόμη πιο απαισιόδοξα είναι τα πράγματα για τις γυναίκες σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, καθώς το 50% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι δεν έχει καμία γυναίκα μέλος ΔΣ.

Την ίδια στιγμή, παρά τη γενική παραδοχή του χάσματος στην αμοιβή ανδρών – γυναικών εις βάρος των γυναικών, το 72% των εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα παγκοσμίως δηλώνει  ότι δεν κάνει σχετική έρευνα στις μισθολογικές καταστάσεις. Ίσως περισσότερο ενθαρρυντικό είναι το γεγονός, ότι το 40% των οργανισμών αναφέρει ότι εφαρμόζει συγκεκριμένους στόχους, ποσοστώσεις ή συγκεκριμένες πολιτικές προώθησης της συμμετοχής των γυναικών στις εταιρικές διαδικασίες.

 Στην Ελλάδα, μόλις το 16% των επιχειρήσεων εφαρμόζει συγκεκριμένους στόχους και ποσοστώσεις όσον αφορά στην αύξηση του αριθμού των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, ενώ μόλις 3% είναι το ποσοστό των εταιριών που καταγράφουν και μελετούν στοιχεία σχετικά με το χάσμα των αμοιβών ανδρών – γυναικών.

Σύμφωνα με την έρευνα, πάντως, ως σημαντικότερα εμπόδια στην άνοδο των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας εντοπίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο οι κοινωνικο-πολιτισμικές νόρμες και στερεότυπα για το ρόλο των γυναικών, η κυριαρχούσα πατριαρχική κουλτούρα στην πλειονότητα του επιχειρηματικού κόσμου και η έλλειψη ευέλικτων μορφών εργασίας.

Στη χώρα μας, συγκεκριμένα, ως σημαντικότερα εμπόδια επισημαίνονται: η έλλειψη ευέλικτων μορφών εργασίας, οι κοινωνικο-πολιτισμικές νόρμες και στερεότυπα για το ρόλο των γυναικών, αλλά και οι ελλείψεις που παρατηρούνται στις εγκαταστάσεις και τις υποδομές για τη φροντίδα των παιδιών, στην εργατική νομοθεσία και στις πολιτικές εξισορρόπησης εργασιακής και προσωπικής ζωής.

«Δυστυχώς, παρά την έμφαση που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια διεθνώς σε θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων και τις συστηματικές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε εταιρικές πολιτικές, στην πράξη οι δυσκολίες παραμένουν για τις γυναίκες που θέλουν να εξελιχθούν σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις και να αγωνιστούν στον επιχειρησιακό «στίβο» σε ίσους όρους με τους άνδρες συναδέλφους τους», δήλωσε η δρ. Όλγα Επιτροπάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του ALBA, που είχε την ακαδημαϊκή εποπτεία της έρευνας.

Ταυτότητα έρευνας

Στην έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε 20 χώρες, συμμετείχαν οι 600 μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως. Ουσιαστικά, είναι η πρώτη μελέτη διεθνώς που ερευνά τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και συγκρίνει τις πολιτικές που εφαρμόζουν με τις πολιτικές που θα έπρεπε να εφαρμόζουν για να έχουν ένα υγιές περιβάλλον εργασιακής ισότητας.