Στασιμότητα στις προσλήψεις, μείωση προσωπικού δηλώνει μία στις τέσσερις εταιρίες, αυξήσεις μισθών από 3% έως 6% θα κάνει μία στις δύο επιχειρήσεις, μία στις δέκα δεν θα δώσει καν αύξηση, μία στις τρεις έχει υποστεί τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, μπόνους και εκπαίδευση είναι οι παροχές που επηρεάζονται περισσότερο. Αυτά είναι τα κύρια αποτελέσματα για το δεύτερο εξάμηνο του 2009, της πανελλήνιας έρευνας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας που διενεργείται από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA Graduate Business School. Η έρευνα, που διεξάγεται κάθε έξι μήνες και έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες, στην Ελλάδα, παρουσιάζει παρόμοια αποτελέσματα με το πρώτο εξάμηνο του 2009, δηλαδή μείωση και στασιμότητα στις προσλήψεις. Τα αποτελέσματα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
1. Οι εταιρίες στην πλειονότητά τους αναμένεται να μειώσουν κατά το επόμενο εξάμηνο τις δραστηριότητές τους όσον αφορά την προσέλκυση και επιλογή νέων στελεχών και αναμένουν πτώση ή στασιμότητα στη ζήτηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους.
2. Οι μισές επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα διατηρήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους, ενώ μία στις τέσσερις επιχειρήσεις του δείγματος (25,3%) ενδέχεται να προβούν σε μείωση του εργατικού δυναμικού τους το επόμενο εξάμηνο.
3. Οι αυξήσεις των μισθών στις μισές εταιρίες (50%) που συμμετείχαν στην έρευνα θα κυμανθούν από 3% έως 6% για τον επόμενο χρόνο. Μόνο το 5,7% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι θα δοθούν αυξήσεις άνω του 6%, ενώ 12,8% των εταιριών δεν θα δώσει καθόλου αυξήσεις.
4. Παρά το γενικότερο αρνητικό κλίμα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα συνεχίζουν να δηλώνουν αισιόδοξοι για το μέλλον της επιχείρησής τους (σε ποσοστό 67,7%).
5. Οι κλάδοι που θα παρουσιάσουν τα χαμηλότερα ποσοστά προσλήψεων είναι ο τουρισμός, οι κατασκευές και η βιομηχανία, ενώ αντίθετα οι επιχειρήσεις που δείχνουν άνοδο για το επόμενο εξάμηνο και που προβλέπουν προσλήψεις είναι οι φαρμακευτικές και οι μεταφορές/logistics.
6. Το 30,1% των εταιριών δηλώνει ότι ήδη έχει επηρεαστεί πολύ ή και δραματικά από την πρόσφατη οικονομική κρίση. Μόνο το 4,4% δηλώνει ότι έχει μείνει τελείως ανεπηρέαστο.
7. Για το επόμενο εξάμηνο το 31,4% αναμένει ότι η κρίση θα επηρεάσει πολύ έως και δραματικά την επιχείρησή τους. Το 37,6% των ερωτηθέντων, όμως, παραμένει αισιόδοξο και δηλώνει ότι η οικονομική κρίση θα τους επηρεάσει ελάχιστα.
8. Το 44,3% των εταιριών σκοπεύει να μειώσει τα μπόνους, το 34,6% να προχωρήσει σε πάγωμα μισθών, ενώ και η εκπαίδευση των εργαζομένων ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά (μία στις τέσσερις εταιρίες).
9. Και σε αυτό το εξάμηνο συνεχίζεται η προτίμηση των επιχειρήσεων τόσο προς τα νεαρά στελέχη/αποφοίτους καθώς και στους εξειδικευμένους επαγγελματίες (38,1% και 26,5%, αντίστοιχα).
10. Οι εταιρίες θα στραφούν για προσλήψεις στους τομείς των πωλήσεων, της εξυπηρέτησης πελατών, της πληροφορικής, του μάρκετινγκ, της λογιστικής και των οικονομικών.
11. Τα website αναζήτησης εργασίας παραμένουν για τις εταιρίες η πιο δημοφιλής μέθοδος προσέλκυσης και αναζήτησης προσωπικού. Ακολουθούν οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών, η εσωτερική αναζήτηση, καθώς και η χρήση των προσωπικών δικτύων (από στόμα σε στόμα). Μεγάλη μείωση παρατηρείται στη χρήση αγγελιών σε εφημερίδες.
12. Το 60,6% των εταιριών χρησιμοποιεί τις συνεντεύξεις ως το βασικό εργαλείο επιλογής προσωπικού, ενώ το 31,4% των εταιριών χρησιμοποιεί και άλλα εργαλεία, όπως ψυχομετρικά τεστ και κέντρα αξιολόγησης.
13. Οι υπεύθυνοι προσλήψεων εστιάζουν κυρίως σε δεξιότητες όπως επικοινωνία, ομαδικότητα και εξυπηρέτηση πελατών και προσλαμβάνουν εργαζομένους που επιδεικνύουν ικανότητα λήψης αποφάσεων, καινοτομία και ηγετικά προσόντα.
14. Αναφορικά με τη γνώση και χρήση Η/Υ οι εταιρίες στην πλειονότητά τους κρίνουν σημαντική την ύπαρξη πιστοποίησης σε κάποιες περιπτώσεις υποψηφίων.
15. Παροχές που απαλλάσσονται φορολογικά για τον εργοδότη και τον εργαζόμενο προσφέρονται ήδη σε ποσοστό περίπου 20%, ενώ σχεδόν οι μισές εταιρίες του δείγματος σκέφτονται να τις εφαρμόσουν στο μέλλον.

Ταυτότητα
Από το σύνολο των 226 εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 10,2% του δείγματος είναι εταιρίες που ανήκουν στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Το 19,9% προέρχεται από τον κλάδο της βιομηχανίας, το 20,8% δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών, ενώ περίπου το 20,8% των επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου. Στο δεύτερο εξάμηνο της έρευνας για το 2009 συμμετέχουν επίσης τράπεζες σε ποσοστό 6,6%, εταιρίες του κλάδου των κατασκευών σε ποσοστό περίπου 4,9%, τουριστικές επιχειρήσεις σε ποσοστό 3,1% του δείγματος, φαρμακευτικές 4,4%, εκπαιδευτικοί οργανισμοί 2,7%, ενώ τα ΜΜΕ/Εκδόσεων και ο κλάδος των μεταφορών ανέρχονται σε 3,1% και 3,5%, αντίστοιχα. Το 95,1% των επιχειρήσεων του δείγματος είναι ιδιωτικές. Ένας σημαντικός αριθμός εταιριών του δείγματος δραστηριοποιείται σε περισσότερες από μία περιοχές της Ελλάδας, αλλά η πλειονότητα (85,8%) των εταιριών δηλώνει τον Νομό Αττικής και τη Θεσσαλονίκη (43,8%). Αναφορικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων που πήραν μέρος στην έρευνα, το 37,6% είναι εταιρίες με λιγότερους από 100 εργαζομένους, το 22,1% είναι μεγάλες επιχειρήσεις (200-499 άτομα), και ακολουθούν με ποσοστό 16,4% εταιρίες με προσωπικό άνω των 1.000 εργαζομένων και σε ποσοστό 15% εταιρίες που απασχολούν 100-199 άτομα.