Αλλαγές στους μισθούς για τους νεοεισερχόμενους, μειώσεις στις αποζημιώσεις απόλυσης και αύξηση του ορίου των απολύσεων φέρνει ο πρόσφατος νόμος του υπουργείου Εργασίας, που αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά εργασίας.
Μισθοί νεοεισερχόμενων
Ειδικότερα, οι μισθοί για τους νέους κάτω των 25 ετών διαμορφώνονται στα 628 και 591 ευρώ το μήνα, μεικτά. Με τα νέα μέτρα οι εργοδότες που  προσλαμβάνουν  νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας ηλικίας κάτω των 25 ετών θα τους αμείβουν με το 84% του κατώτατου βασικού μισθού ή  ημερομισθίου όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, και αυτοδικαίως θα εντάσσονται σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τους νεοπροσλαμβανόμενους και αφορούν  σε όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ενώ για νεοεισερχόμενους κάτω των 21 ετών, οι εργοδότες θα καταβάλουν μισθό που αντιστοιχεί στο 80% του κατώτατου βασικού μισθού αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι αντί του κατώτατου βασικού μισθού των 739,57 ευρώ καθιερώνεται μηνιαία αμοιβή 621,3 ευρώ για νέους έως 25 ετών και μηνιαίος μισθός 591 ευρώ για εργαζομένους έως 21 ετών.
Με τις νέες ρυθμίσεις, αλλάξει το καθεστώς και για τις συμβάσεις μαθητείας. Ετσι, μεταξύ  εργοδοτών και ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος έως και το 18ο έτος της ηλικίας τους, καταρτίζονται ειδικές συμβάσεις μαθητείας, μέχρι ενός έτους, με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων. Οι μαθητευόμενοι θα λαμβάνουν το 70% του κατώτατου ημερομισθίου ή μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και θα ασφαλίζονται  στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας σε είδος και 1% κατά του κινδύνου ατυχήματος. Για όσους έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος ηλικίας η μαθητεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 ώρες την ημέρα και τις σαράντα 40 ώρες την εβδομάδα. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και όσοι φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου ή τεχνικές επαγγελματικές σχολές δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το κράτος, δεν μπορεί να μαθητεύουν περισσότερο από 6 ώρες την ημέρα και 30 ώρες την εβδομάδα. Απαγορεύεται η μαθητεία να πραγματοποιείται από τις 10 μ.μ. έως και τις 6 π.μ. της επομένης ημέρας. Για την ακρίβεια η αμοιβή για τα άτομα από 15 έως 18 ετών με συμβάσεις μαθητείας ενός έτους διαμορφώνεται στα 447,3 ευρώ.
Αποζημιώσεις απόλυσης
Σε ότι αφορά τώρα τις αποζημιώσεις απόλυσης, με την ισχύ των μέτρων μειώνονται από 45% έως 60% για όσους έχουν περισσότερα από 5 έτη προϋπηρεσίας και μάλιστα το ποσό της αποζημίωσης χορηγείται με δόσεις. Για την ακρίβεια, όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές 2 μηνών, ο εργοδότης θα καταβάλλει κατά την απόλυση ένα μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο μηνών. Το υπόλοιπο θα δίνεται σε διμηνιαίες δόσεις (κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο). Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης του διμήνου από την απόλυση.
Επιπλέον, ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ενημερώσει τον εργαζόμενο για τη λήξη της συνεργασίας τους:
α) Ενα μήνα πριν την απόλυση για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 2 μήνες ως 10 χρόνια
β) Δύο μήνες πριν την απόλυση για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 10 έτη συμπληρωμένα ως 15 χρόνια.
γ)Τρεις μήνες για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 15 χρόνια συμπληρωμένα έως 20 χρόνια.
δ)Τέσσερις μήνες για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 20 χρόνια συμπληρωμένα και άνω.

Αύξηση ποσοστού απολύσεων
Ενώ σε ότι έχει να κάνει με τις απολύσεις με το νέο νόμο επιτρέπονται α) ελεύθερο όριο απολύσεων για εταιρίες που απασχολούν έως 20 εργαζόμενους, β) μέχρι 6 απολύσεις το μήνα για επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 έως 150 εργαζόμενους και γ) από 5% μέχρι 30 απολύσεις κατ’ ανώτατο όριο για εταιρίες με περισσότερους από 150 εργαζομένους.