Οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση τους επιδόματος ανεργίας με βάση τις τελευταίες ρυθμίσεις έχουν διαμορφωθεί ως εξής:
Αν επιδοτείσαι για πρώτη φορά: Για να δικαιούσαι να επιδοτηθείς από το ταμείο ανεργίας πρέπει να έχεις πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας κατ’ έτος στα δύο προηγούμενα χρόνια πριν από την επιδότησή σου. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχεις συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου. Επίσης, επίδομα ανεργίας μπορείς να πάρεις και αν έχεις πραγματοποιήσει 200 ημέρες εργασίας στα τελευταία δύο χρόνια πριν από την απόλυσή σου (χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου), από τις οποίες 80 ημέρες το λιγότερο σε κάθε χρόνο.
Αν επιδοτείσαι για δεύτερη φορά: Βασική προϋπόθεση είναι να έχεις πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο πριν από την απόλυσή σου χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προσκομίσεις τα δικαιολογητικά στον ΟΑΕΔ της περιοχής σου, το αργότερο σε 60 ημέρες από την απόλυσή σου.

Σημαντικές αλλαγές
Από 1.1.2013 εντός της τετραετίας από την πρώτη επιδότηση του εργαζομένου λόγω ανεργίας η επιδότηση δεν μπορεί να ξεπερνά συνολικά τις 450 ημέρες. Οι παραπάνω αλλαγές αφορούν κυρίως τους εποχιακά απασχολούμενους.
Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των 450 ημερών, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερών, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων πενήντα.
Από 1.1.2014 οι ημέρες επιδότησης στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερες των 400.
Από την 1-7-2012 οι επιδοτούμενοι από τον ΟΑΕΔ λόγω ανεργίας δικαιούνται για τις εορτές του Πάσχα αποζημίωση με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχει επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.
Για τις εορτές των Χριστουγέννων δικαιούνται το αντίστοιχο ποσόν, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με 3 ημέρες επιδότησης ανεργίας για κάθε μήνα.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται
Για να γίνει η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του Οργανισμού απαιτείται η παρουσία του ίδιου του ατόμου στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ της περιοχής, όπου διαμένει. Το ίδιο ακριβώς ισχύει -αυτοπρόσωπη προσέλευση του ανέργου- και για την αίτηση χορήγησης επιδόματος ανεργίας. Όσον αφορά τα δικαιολογητικά που θα πρέπει ο άνεργος να επιδείξει στον ΟΑΕΔ είναι τα εξής:
-Παραστατικό ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα ή διαβατήριο)
-Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή αν δεν υπάρχει αυτό αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που έχει καταθέσει – Ε1
-Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή εταιρίας σταθερής τηλεφωνίας στο όνομά του ή στο όνομα μέλους της οικογενείας του με την οποία διαμένει, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, που έχει κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ
-Επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
-Άδεια διαμονής ή εργασίας εάν είναι υπήκοος τρίτης χώρας.

(Σύμφωνα με τους ν. 4024/2011, ν. 4052/2012, ν. 4046/2012 και την πράξη υπουργικού συμβουλίου 6/28-2-12)

https://twitter.com/#!/MinaBagiota

Αφήστε το σχόλιό σας…