Η απόφαση μπορεί να ήρθε καθυστερημένα, αλλά το επίδομα των 800 ευρώ για χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, ξεκίνησε να δρομολογείται.

Τελευταίοι ήρθαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες στη δέσμη μέτρων υποστήριξης για τους πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού Covid-sars-2. Από τη Μεγάλη Πέμπτη 16/4 άνοιξε τελικά η πλατφόρμα για να υποβάλλουν και εκείνοι την αίτησή τους για το επίδομα ειδικού σκοπού/αποζημίωση των 800 ευρώ. Η διαδικασία των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 24 Απριλίου.

Ποιους αφορούν οι αιτήσεις αυτού του διαστήματος (16-24 Απριλίου)

Αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους,

Οι αιτούντες πρέπει επίσης να έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, και να έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020 έναν από τους αυτούς που θα βρείτε εδώ. Διαφορετικά, θα πρέπει τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, να είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

Τι καλύπτει το επίδομα;

Αποζημίωση ύψους 800 ευρώ, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα 45 ημερών (από 17 Μαρτίου 2020 έως και 30 Απριλίου 2020. Για μετά και εφόσον συνεχίζεται η κρίση του κορωνοϊού, ίδωμεν.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να ισχύουν όλες:

α) η επιχείρηση να έχει υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων μεγαλύτερο του μηδενός

β) η επιχείρηση να έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020

γ) η επιχείρηση να μην είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020

δ) για επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι τις 31-3-2019, να μην έχουν υποβάλει, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29 Φεβρουαρίου 2020

ε) να μην έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ. 

Αν η επιχείρηση απασχολεί ως 5 άτομα;

Τότε αν οι εργαζόμενοί της (κάποιοι ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο εργοδότης κάνει απόλυση ή δεν διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η αποζημίωση είναι επιστρεπτέα κατά τις κείμενες διατάξεις.

Πώς γίνεται η δήλωση, αλλά και η χορήγηση της αποζημίωσης;

Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 24η Απριλίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.aade.gr/mybusinesssupport

Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι: (α) ο δικαιούχος δεν απασχολεί εργαζόμενους ή απασχολεί μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους ή είναι αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας, (β) πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται από την ΑΑΔΕ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Φωτογραφία: Andrea Piacquadio / Pexels