Μετά τα εύλογα μαζικά παράπονα, το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης των επιστημόνων, αποσύρεται. Χωρίς προϋποθέσεις τα 600 ευρώ σε όλους τους επιστήμονες.